Retro

Znamka: Waldmann
V barvah:
Srebrna
Pencil with push action mechanism, barley pattern with engraving space.
Podobni izdelki:
Waldmann
Retro
Waldmann
Retro
Waldmann
Retro